ศึกษาดูงานที่ โรงงานถิรไทย จำกัด (มหาชน)

ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร. ถิระ ฉวรรณกุล ได้นำนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจหมาบัณฑิต Executive รุ่นที่ 32 เดินทางไปศึกษาเยี่ยมชมดูงาน โรงงานถิรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ารายแรกของคนไทย ณ นิคม อุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางด้านการดำเนินงาน การจัดการด้านธุรกิจให้แก่ นิสิต พร้อมกับเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเป็นความรู้ให้กับ นิสิตเมื่วันศุกรที่ 3 พฤศจิการยน 2560 ที่ผ่านมา

2018-06-18T18:45:25+00:00 By |