ปฐมนิเทศน์นิสิตใหม่ Young-Executive รุ่นที่ 24/2

ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ Young-Executive รุ่นที่ 24/2 เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่นิสิต ในวันที่ 30 ต.ค. – 1 ก.ย. 2560
ณ สามพรานริเวอร์ไซต์ จ. นครปฐม

2018-06-18T18:45:09+00:00 By |