MBA เพิ่มมูลค่าสินค้า พัฒนาชีวิตชุมชน

นิสิตหลักสูตร MBA ภาคปกติ ได้เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ
ทางนิตยสาร CU Around จุฬาสัมพันธ์ จึงได้จัดทำเป็นบทความพิเศษลงเนื้อหาในนิตยสารประจำเดือนเมษายน 2019 ฉบับที่ 62 Issue 04
ด้านล่างนี้

ที่มาจากนิตยสาร

CU Around จุฬาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ปีที่ 62

2019-04-09T04:10:52+00:00 By |