Skip to main content

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสารการสมัคร – MBA Young Executive 31/1

ประกาศหมายเลขใบสมัครของผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสารการสมัคร
โปรแกรม MBA Young Executive 31/1 (นักบริหารระดับต้น-กลุ่มวันเสาร์ อาทิตย์)
—————————————————————————————————-

[ ตรวจสอบหมายเลขที่สมัครที่มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสาร ] *
* ผู้สมัครสามารถตรวจสอบจากอีเมล์ที่ส่งไปยังผู้สมัครโดยตรงอีกทางหนึ่ง
(หากไม่ได้รับอีเมล์ โปรดตรวจสอบทาง Junk Mail หรือ Spam Mail)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัคร (กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน):

 1. รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นรายชื่อที่หลักสูตรฯพิจารณาคัดเลือกจากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด โดยพิจารณาจากลำดับผลคะแนน CU-BEST ของผู้สมัครจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเรียงลำดับลงมาเป็นจำนวน 88 คน โดยยังไม่ได้พิจารณาผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือข้อมูลอื่นๆที่ผู้สมัครกรอกในระบบรับสมัครออนไลน์
 2. ผู้สมัครที่มีชื่อตามประกาศข้างต้น สามารถทำการชำระเงินและส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดมาตามที่อยู่ของหลักสูตร จากนั้นทางหลักสูตรจึงจะตรวจสอบความถูกต้องตามเอกสารที่ส่งมาเป็นหลัก โดยยึดตามเงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัครตามที่ประกาศรับ เช่น เอกสารการสมัครครบถ้วน, ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี(วันที่ระบุจบใน Transcript) , สำเนาผลคะแนนสอบ CU-TEP (หรือเทียบเท่า)ตามเกณท์ขั้นต่ำ ยังไม่หมดอายุ และเป็นผลสอบที่ออกภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นต้น 
       หากมีเอกสารใดๆที่ไม่ตรงคุณสมบัติตามที่ระบุ หรือไม่มีผลคะแนนส่ง ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ทันที  แม้ว่าผู้สมัครจะได้ทำการชำระเงินไปแล้ว หลักสูตรฯจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครและหลักฐานการสมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ผู้สมัครสามารถทำการชำระเงินค่าสมัครสอบโดยสั่งพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินจากเว็ปไซต์ระบบรับสมัครสอบ จากนั้นให้ทำการชำระเงินและทำการส่งเอกสารทั้งหมดมาตามที่อยู่หลักสูตรฯทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ วันที่ 10 เมษายน 2567
  (รายละเอียดเอกสารการสมัครที่ต้องใช้และใบปะหน้าเอกสาร Cover Sheet ดูจากเว็บไซด์ในหน้าโปรแกรม Young Exec ที่เมนู “DOCUMENT”
  ดาวน์โหลดใบปะหน้าเอกสาร )    

การชำระเงินค่าสอบสัมภาษณ์

ชำระเงินระหว่างวันที่ 3-10 เมษายน 2567
ผู้สมัครสามารถทำการชำระเงินค่าสมัครสอบโดยสั่งพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินจากเว็ปไซต์ระบบรับสมัครสอบ และทำการชำระเงินตามขั้นตอนที่ระบุในระบบ
(หากใช้วิธีชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร ขอให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ)
หมายเหตุ : – ระบบพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินขอให้ใช้ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยเท่านั้น
               – โปรดชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกำหนดแล้วจะถือว่า
                  ผู้สมัครสละสิทธิ์การสมัครไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม
               – ใบชำระเงินสำหรับธนาคาร เลขรหัสด้านหลังเลขประจำตัวบัตรประชาชนเป็น Check Digit สามารถชำระได้ตามปกติโดยใส่เลขตามที่ปรากฏทั้งหมด
             –
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าสมัคร หากมีการชำระค่าสมัครซ้ำ หรือจ่ายเงินค่าสมัครหลังกำหนด

การส่งหลักฐานการสมัคร
ทำการส่งเอกสารทั้งหมดมาตามที่อยู่หลักสูตรฯ ทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ ระหว่างวันที่  4-10 เมษายน 2567
หมายเหตุ : – สามารถดาวน์โหลดใบปะหน้าเอกสารได้จากเว็บไซด์ โดยเลือกโปรแกรม
               
Young Executive และไปที่เมนู “Document
                 – นับตราประทับวันส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567    

                 – หากหลักสูตรฯไม่ได้รับเอกสารของผู้สมัคร หรือหากเอกสารมีปัญหา จะมีการ
                 ติดต่อไปยังผู้สมัครเอง 

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่  25 เมษายน 2567 
  ทางเว็ปไซต์ mba.cbs.chula.ac.th และทางอีเมล์ของผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

*****************

รายละเอียด โปรแกรม MBA นักบริหารระดับต้น 
https://mba.cbs.chula.ac.th/young-excutive/
(รายละเอียดหลักฐานการสมัคร และใบปะหน้า ดูที่เมนู “Document”)

ค่าสมัครสอบ : 1,000 บาท

Announcement of Qualified Applicants : MBA English Program # 19

Name of Applicants who can pay application fee and submit all application documents for Program MBA “English Program” # 19
1st Semester , Academic Year 2024
——————————————————————————————

[ Namelist (Only Application Number) ]*
MBA Program will send email to applicants directly too within Wednesday,April 4,2024 .


Admission process :
1. Applicants must
(1) print the pay-in form from the MBA application website
(menu SUMMARY —-> Payment Website —–> Print Payment form * )
(2) make the nonrefundable payment  by April10, 2024. and
(3) submit all documents to the MBA office via post mail within April10, 2024.
(download “Cover Sheet” from MBA Website ,menu MBA English Program->Document )
(Stamped by post office on April10, 2024. is considered the last date).
*About Payment form for oversea applicants . It’s no need to fill in letter in front of passport number.
Example : AK23668541  —> fill in only number 23668541.

2. Applicants who are announced in the list must submit all application first before MBA office verifies the submitted documents.  
This will be based on the qualification of the applicants and details of the documents required such as working experience and minimum score of the English Exam within the specified period.
If any documents did not meet the listed requirements, the applicant will be immediately disqualified from the interview even though the applicant has already made the payment. MBA program will not refund the application fee in all cases. 
3. The announcement of the applicants eligible for interview will be posted on website and send to Email’s Applicants directly on Thursday April 25, 2024.
4. Interview period : between May 1-7, 2024.


ask more question through Message in Facebook or mba@cbs.chula.ac.th

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA Young Executive รุ่นที่ 31/2ปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA Young Executive รุ่นที่ 31/2 ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567

การรับสมัครนิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 31/2


เปิดรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-31กรกฏาคม 2567
เริ่มเรียน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567

ติดตามกำหนดการรับสมัครสำหรับโปรแกรมนี้ ได้ที่
รายละเอียดโปรแกรม 

เปิดรับสมัคร CU-BEST ครั้งที่ 2/2567

เปิดรับสมัครสอบ !
CUBEST ครั้งที่ 2/2567
สำหรับยื่นเพื่อสมัครในโปรแกรม MBA Young Executive (นักบริหารระดับต้น) รุ่นที่ 31/2
และโปรแกรมอื่นๆที่ใช้คะแนนสอบ CUBEST ในการสมัคร

การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น

CUBEST ครั้งที่ 2/2567
เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่                : 1 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2567
ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ        : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 (ทางระบบรับสมัคร)
วันสอบ                                                : วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567
เวลาสอบ                                             :เวลา 9.00-12.00 น. 
สถานที่สอบ                                         : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ*

หมายเหตุ*
จัดสอบในบริเวณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

ดูรายละเอียดและไปยังเว็ปไซด์ระบบรับสมัครสอบ CUBEST

———————————————————————————————-
การจัดสอบ CUBEST ใช้รูปแบบการจัดการ การเปิด-ปิดระบบเวลารับสมัครสอบ กระบวนการสอบ ไม่เหมือนกับการจัดสอบ CU-TEP ที่ดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST ครั้งที่1/2567

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST ครั้งที่ 1/2567

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 :   เวลา 9.00-12.00 น.

[ รายชื่อและเลขที่สอบ ] – ตรวจสอบจากระบบรับสมัครสอบ CUBEST ONLINE ในเมนู “ใบสมัคร” เมนูย่อย “สถานที่สอบ”

[ ห้องสอบและสถานที่สอบ ]ตรวจสอบที่นี่

ระบบรับสมัครสอบ CUBEST ONLINE

การตรวจสอบคะแนน – คะแนนจะออกหลังจากที่สอบแล้วราวๆ 3 วัน โดยสามารถเข้ามาตรวจสอบในระบบ จากเมนู “ประวัติการสมัครและคะแนน” และเลือก “พิมพ์ผลคะแนน”

ผลการสอบถือเป็นที่สิ้นสุด


***************************************************************
ทางคณะมีการจำกัดพื้นที่ลานจอดรถสำหรับนิสิตและบุคลากรของคณะฯเท่านั้น ผู้เข้าสอบที่นำรถมา สามารถจอดรถได้ที่อาคารจามจุรีสแควร์, อาคารจอดรถคณะรัฐศาสตร์ หรืออาคารจอดรถอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง
***************************************************************

[ แผนที่ห้องภายในพื้นที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
อาคารไชยยศสมบัติ และ อาคารอนุสรณ์50ปี
]

*************************************************************


ระเบียบในการสอบ CU-BEST

 1. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น. – 12.00 น.
 2. ผู้ที่มาหลังจาก 9.30 น.จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 3. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
  เพื่อเป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่ได้นำมาจะ
  ไม่ให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
 4. ในการสอบ ทางศูนย์จัดได้เตรียมเครื่องเขียนสำหรับ
  การสอบไว้ให้ผู้เข้าสอบแล้ว
 5. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกประเภท และปิดเครื่องมือสื่อสาร
  ทุกชนิด
 6. ต้องแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ
 7. ไม่อนุญาตให้นำกระดาษใดๆเข้าไปยังโต๊ะที่นั่งสอบและ
  ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาส่วนใดของข้อสอบออกจาก
  ห้องสอบ “เด็ดขาด”
 8. หากทุจริตในการสอบ จะโดนตัดสิทธิ์  ในการสอบ
  CU-BEST ตลอดไป

นิสิต MBA Chula ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน Best-Strategy Invitational (BSI)

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MBA Chula) ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน Best-Strategy Invitational (BSI) ซึ่งเป็นการแข่งขันสถานการณ์จำลองทางธุรกิจ หรือ The Business Strategy Game: Competing in a Global Marketplace (ฺBSG) โดยมีจำนวน 29 ทีมทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขัน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
ตัวแทนนิสิต 2 ท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ เป็นนิสิตหลักสูตร MBA Executive รุ่นที่ 37
1. นางสาวกาญจนา อุเทนดากรณ์
2. นางสาวคณางค์ เหลืองอร่ามโชติ
โดยการแข่งขันดังกล่าวต่อยอดจากการแข่งขันเกมจำลองทางธุรกิจที่ดำเนินการในชั้นเรียนกลยุทธ์ธุรกิจโดย รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์
BSI เป็นการแข่งขันระดับโลกระหว่างทีมที่ชนะเลิศอันดับ 1 จาก BSG ที่ดำเนินการในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยทีมผู้ชนะจากแต่ละสถาบันจะได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมใน BSI สำหรับการแข่งขันระยะเวลาสองสัปดาห์ จำนวน 10 รอบการแข่งขัน
การแข่งขันเกมจำลองทางธุรกิจดังกล่าวได้รับความนิยมในหลากหลายสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก เพื่อฝึกทักษะและความรู้ในการจัดการธุรกิจของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทำให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการวมถึงการตัดสินใจทางกลยุทธ์ที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาดโลก ผู้เข้าแข่งขันจะต้องดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไรและการเติบโตในระยะยาวในสถานการณ์ที่คล้ายกับธุรกิจจริง ซึ่งต้องอาศัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมในทุก ๆ รอบของการเล่นเกม
ผลงานของทีมแสดงถึงความสามารถของนิสิตในหลักสูตรฯ ที่ทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับนานาชาติ

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) 1/2024

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) 1/2024
ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ การสอบ CU-BEST(English) 1/2024


[ Exam Room ]

Applicants can check ID-TEST and Exam room information by log in through
CUBEST(English) Application Website
( Tab “Application” –> Button “Print Test Place”


Exam Date : Sunday,March17, 2024. (9am – 12 pm)
Score Announcement : Wednesday, March20, 2024.
through CUBEST(English) Application Website
( Tab “History and Result”


.


MAP OF CBS

ระเบียบในการสอบ CU-BEST(English) : Test Taking Policy

1. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น. – 12.00 น.
The duration of exam is between 9.00 am – 12.00 pm

2. ผู้ที่มาหลังเวลา 9.30 น. จะไม่อนุญาติให้เข้าสอบ
Any Person arrive later than 9.30 am will not be allow to take exam.

3. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานต่อ
  เจ้าหน้าที่คุมสอบ และจะต้องแสดงหลักฐานหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ / นามสกุล
  ระหว่างช่วงการสมัคร
Applicants must present their valid Thai national ID card/passport with their current pictures
     to participate in the room. Those who had their names or last names changed must also
     present formal evidence of the changes.  

4. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกประเภท  และ ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
Do not use calculator in the exam. Turn off any communication devices during exam.

5. ต้องแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ
Wear proper attire

6. ห้ามคัดลอกเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบ  ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดๆออกไปนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
Regardless of a means, the exam contents must not be copied, duplicated or taken out of the exam location.

7. หากทุจริตในการสอบ จะโดนตัดสิทธิ์ในการสอบ CU-BEST ตลอดไป
In case of cheating, the applicants will not be allowed to take the exam again.


————————————————————————————————-
 In accordance with measures and guidelines required by related authorities. All Applicants are required to wear a mask at all times when they are in the the exam room.

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลระดับโลก

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลระดับโลก
.
นายตรัย สัสตวัฒนา นิสิตหลักสูตร MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล Entrepreneur of the year Award จากงานประกาศเกียรติคุณที่จัดขึ้นโดย Associations of MBA (AMBA) ที่เป็นสถาบันรับรองคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
.
นายตรัยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Tasted Better ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์แป้งเทียมเสริมอาหารที่เหมาะแก่ผู้บริโภคแบบโลว์คาร์บ (Low Carb), ผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องควบคุมน้ำตาล และลูกค้ากลุ่มดูแลสุขภาพ นับว่าเป็นนวัตกรรมในการเสริมสร้างสุขภาพของชาวไทยและชาวโลก โดยปัจจุบันมีการจดทะเบียนบริษัททั้งในไทยและออสเตรีย และยังมีแผนขยายตลาดไปยังประเทศอื่น ๆ อีกในอนาคต
.
การที่นิสิตได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพการศึกษาของ บัญชีฯ จุฬา – Top Business School with Triple Crown Accreditation และนับว่าเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ Chula Business Enterprise ที่เสริมสร้างคณะให้เป็น Chulalongkorn Business School, Real Business in the School
.

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA Executive รุ่นที่ 40 ปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA Executive รุ่นที่ 40 เข้าเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2567

การรับสมัครนิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นักบริหาร รุ่นที่ 40


เปิดรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 31 กรกฏาคม 2567
เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน : ตุลาคม 2567
เปิดเรียนเทอมแรก : มกราคม 2568

สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 8 ปีและอายุ 30 ปีขึ้นไป
เรียนวันศุกร์เย็นและวันเสาร์เต็มวัน

รายละเอียดโปรแกรม 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save