Skip to main content

MBA Chula เผยความพร้อมต่อการผันแปรของทักษะความเป็นผู้นำในอนาคต

MBA Chula ได้แสดงถึงปรัชญาการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ที่สำคัญสำหรับผู้บริหารในอนาคต

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการสำรวจที่มาจากความร่วมมือกันระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) และ World Economic Forum (WEF) โดยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายงาน และอาชีพในอนาคต ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือ ทักษะ – ความรู้ใหม่ที่คาดว่าจะเป็นตัวแปร หรือหัวใจสำคัญของบรรดาธุรกิจ และระบบเศรษฐกิจในอนาคต ที่มีด้วยกัน 10 ด้านดังต่อไปนี้

 1. AI & Big Data – ปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลมหัต
 2. Analytic Thinking – การคิดเชิงวิเคราะห์
 3. Creative Thinking – การคิดเชิงสร้างสรรค์
 4. Leadership and Social Influence – ความเป็นผู้นำ และอิทธิพลทางสังคม
 5. Talent Management – การบริหารจัดการความสามารถ
 6. Resilience, Flexibility and Agility – ความอดทน, ความยืดหยุ่น และความคล่องตัว
 7. Curiosity and Lifelong Learning – ความช่างสงสัย และความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 8. Technology Literacy – ความรู้ในการจัดการกับเทคโนโลยี
 9. Environmental Stewardship – การดำเนินการที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม
 10. Service Orientation and Customer Service – การมีจิตมุ่งบริการ และการบริการลูกค้า

ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MBA Chula) ก็ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น และพัฒนาหลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความสามารถต่าง ๆ ที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้บริหารในอนาคต โดยถ่ายทอดออกมาผ่านหลักปรัชญาการเรียนรู้ (5C) ที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ หลักสูตร ที่เสริมสร้างทักษะ/ความรู้ในอนาคตเหล่านี้

 1. Critical Thinking: เป็นการคิดวิเคราะห์อย่างมีตรรกะและเป็นระบบ ซึ่งเกิดจากการประสานกันระหว่างความรู้เชิงทฤษฎี กับภาพธุรกิจจริง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถคิดวิเคราะห์และการอธิบายกลไกธุรกิจในบริบทต่าง ๆ ได้ ซึ่งทักษะความรู้ในด้าน AI – Big Data และ Analytical Thinking จะมีบทบาทมาก และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ผ่านวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Data Science, Business Analytics และโมเดลการวิเคราะห์มากมายที่สอดแทรกในวิชาต่าง ๆ ของทางหลักสูตร
 2. Creativity คือ Create + Ability เป็นความสามารถในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น โดยหลักสูตรมุ่งเน้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Experiential Learning ที่ไม่ได้แค่เรียนเนื้อหาแล้วนำไปสอบ หากแต่จะมีโครงงานให้ผู้เรียนได้นำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้จริง ด้วยการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องของคณาจารย์ ทำให้องค์ความรู้ที่สอนไม่ได้อยู่แค่เพียงตำราจากต่างประเทศ หากแต่เป็นองค์ความรู้ที่ที่ทันสมัยและประยุกต์ใช้ได้จริงในบริบทของสังคมและเศรษฐกิจทั้งใระดับประเทศและระดับสากล
 3. Care: การให้ความใส่ใจต่อทั้งคู่ค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ถือว่าความสอดคล้องกับทักษะ – ความรู้ในด้านของ Environmental Stewardship, Service Orientation and Customer Service ผ่านการปลูกฝังและเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Share Values: CSV) ความยั่งยืน (Sustainability) และจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งวิชาดังกล่าวนี้จะมีการนำผู้เรียนลงพื้นที่ชุมชนเพื่อช่วยคิดวางแผนแก้ปัญหาให้กับธุรกิจจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทั้งจากบทเรียนและประสบการณ์จริง
 4. Collaboration: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในปรัชญาการเรียนรู้ที่ทาง MBA Chula ได้ส่งเสริมแก่ผู้เรียน โดยคุณสมบัติของผู้นำที่ดี คือ สามารถทำงานประสานกันเป็นทีม และดึงศักยภาพที่โดดเด่นของสมาชิกในทีมออกมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงานได้ โดยผู้เรียนจะสามารถฝึกฝนทักษะเหล่านี้ได้จากการร่วมกันทำโครงงานต่าง ๆ ในแต่ละรายวิชา
 5. Communication: เป็นหนึ่งในทักษะที่ MBA Chula ให้ความสำคัญ เนื่องจากผู้บริหารที่ดีนั้นนอกจากจะมีความรู้ความสามารถแล้ว ยังต้องสามารถสื่อสารสิ่งที่ตนคิดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาที่ช่วยพัฒนาความสามารถของสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน ทั้งในการติดต่อธุรกิจ การสื่อสารภายในคณะทำงาน และการสื่อสารเพื่อสร้างอิทธิพลต่อสังคม

นอกเหนือไปจากในส่วนของปรัชญาการเรียนรู้ (5C) แล้วนั้น MBA Chula ยังมุ่งเน้นการส่งเสริม Global Mindset ผ่านการศึกษาดูงานในต่างประเทศ  โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรของหลักสูตรทั้งในและต่างประเทศ ที่เป็นสถาบันการศึกษาและองค์กรธุรกิจ  ทำให้สามารถเข้าถึงการดูงานที่ลึกซึ้งและสามารถเข้าใจบริบทของการทำธุรกิจข้ามชาติได้อย่างแท้จริง

ด้วยความพยายามที่จะพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องนี้ ทำให้เกิดองความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้น ล่าสุดหลักสูตรจึงได้ริเริ่มโครงการ Life Long Learning เพิ่มเปิดโอกาสให้นิสิตเก่าของหลักสูตรสามารถกลับมาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง กลไกการจัดการการเรียนการสอนเหล่านี้ เกิดจากความมุ่งหวังของ MBA Chula ที่จะผลิตผู้บริหารยุคใหม่ที่มีความสามารถพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น และคาดว่าผู้เรียนที่จบไปจากหลักสูตรนี้ จะเป็นแรงผลักดัน และขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคตได้เป็นอย่างดี

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://mba.cbs.chula.ac.th/

สำหรับผู้ที่ต้องการรับรู้ข่าวสารจากทางหลักสูตรก็สามารถติดตามได้ ณ Facebook Page : https://www.facebook.com/mbachulalongkorn

Chulalongkorn Business School’s MBA Program Prepares Leaders for Tomorrow

In an era of rapidly evolving workplace skills, the MBA Program at Chulalongkorn Business School (CBS) stands ready to equip future business leaders with the skills and knowledge needed for a sustainable future. Anchored in a 5C learning philosophy—Critical Thinking, Creativity, Care, Collaboration, and Communication—the program aims to forge leaders adept at navigating the challenges of tomorrow.

Assoc. Prof. Nuttapol Assarut, the Director of the CBS MBA Program, disclosed that the curriculum is crafted based on cutting-edge research on the skills vital for future business and economic landscapes. This is in partnership with the World Economic Forum (WEF), highlighting 10 essential skills for future business leaders, including AI & Big Data, Analytic Thinking, and Creative Thinking, among others.

The MBA at Chula is proactive in adapting its curriculum to the shifting skill landscape, focusing on enhancing the abilities, knowledge, and competencies of tomorrow’s leaders through its 5C learning strategy. This strategy informs the curriculum design, including:

Critical Thinking: Emphasizing rational and systematic analysis and interpretation of information. This encompasses understanding business mechanisms across various scenarios, with a significant focus on AI, Big Data, and Analytical Thinking. Courses in Data Science and Business Analytics are central to this pillar.

Creativity: Encouraging the generation of new ideas through experiential learning and projects. CBS leverages ongoing research to blend knowledge from global texts with practical applications, fostering creativity in both local and international contexts.

Care: Fostering a sense of responsibility towards stakeholders, communities, and the environment to build robust and sustainable businesses. This aligns with teachings in Environmental Stewardship and Customer Service, offering students practical experience through community engagement and sustainability projects.

Collaboration: Cultivating leadership qualities that promote teamwork and the maximization of team potential. Students engage in project-based learning to develop these collaborative skills.

Communication: Recognizing the critical role of effective communication in leadership. The program designs courses to enhance various communication skills, ensuring graduates can convey their ideas clearly and align teams towards common goals.

Assoc. Prof. Nuttapol highlighted the recent launch of the Life Long Learning project, encouraging alumni to continuously update their skills and knowledge, affirming the program’s commitment to producing visionary leaders ready for future challenges. The program aspires to be a catalyst for sustainable business development.

For additional details, please visit the MBA Chula website at https://mba.cbs.chula.ac.th/ or their Facebook page at https://www.facebook.com/mbachulalongkorn.

#MBAChula #CBS #ChulalongkornBusinessSchool #LifeLongLearning #FutureSkills

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save