Skip to main content

นักศึกษาจาก GLOBIS University เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายร่วมกับนิสิต MBA CHULA

เพื่อตอกย้ำความเป็นสากล หลักสูตรฯ MBA Chula ได้พัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยนานาชาติ โดยในวันที่ 29 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา MBA Chula ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก GLOBIS University กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเข้าฟังการบรรยายพร้อมทั้งศึกษาดูงานร่วมกับนิสิตปัจจุบันของ MBA Chula ภายใต้หัวข้อ “ความยั่งยืน และนวัตกรรมทางสังคมในประเทศไทย” (Sustainability and Social Innovation in Thailand)

โดยในวันแรกของการดูงาน (29 เม.ย.) ศาสตราจารย์ ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวการต้อนรับ ก่อนจะเข้าสู่การบรรยายในช่วงเช้าด้วยหัวข้อ “เศรษฐกิจ และความยั่งยืนของไทย” (Thai Economy and Sustainability) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. คณิสร์ แสงโชติ เป็นผู้บรรยาย ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวข้องภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ ระบบนิเวศทางธุรกิจ และความท้าทายต่าง ๆ ของดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ทางหลักสูตรฯ ได้ให้มีการทำ Workshop เกี่ยวกับ Innovation for Social Inclusion โดยได้รับเกียรติจากคุณฉัตรชัย อภิบาลพูลผล Founder ของบริษัท กล่องดินสอ จำกัด มาเป็นผู้ให้ความรู้ โดยเป้าหมายของการทำ Workshop คือ การให้ผู้เรียนได้เริ่มขบคิดเกี่ยวกับปัญหาสำคัญต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคต้องเผชิญ ซึ่งในกรณีนี้คือ ผู้พิการ หลังจากนั้นจึงอภิปรายต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรม ที่เป็นอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อช่วยให้ผู้พิการสามารถดำเนินชีวิตได้สะดวกยิ่งขึ้น

เข้าสู่วันที่ 2 (30 เม.ย.) สำหรับกิจกรรมการดูงานร่วมกันระหว่างคณะนักศึกษาจาก GLOBIS University และนิสิตปัจจุบันของ MBA Chula ในช่วงเช้า ได้มีโอกาสในการร่วมฟังการบรรยายจากธนาคารกสิกรไทยภายใต้หัวข้อ “ความยั่งยืนและบทบาทของอุตสาหกรรมการเงินและธนาคาร” (Sustainability and Roles of Banking of Sector) จาก ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้กับนิสิต โดยมุ่งเน้นในการนำเสนอวิธีและแนวทางการทำงานของกลุ่มธนาคาร ในมุมมองของธนาคารกสิกรไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจธนาคารและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามนโยบาย ESG (Environment Social and Governance) ตามที่ภาครัฐให้ความสำคัญในปัจจุบัน และจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจแบบ NET ZERO อย่างสมบูรณ์ในอนาคต
.
โดยคุณพรพุฒิ สุริยะมงคล รองประธานกรรมการคนแรก ของ ธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) ได้ให้โอกาสบรรยายให้ความรู้พิเศษเพิ่มเติมในส่วนของ NET ZERO สู่ความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจธนาคารและโอกาสในอนาคต หลังจากนั้นจึงเปิดโอกาสให้คณะนักศึกษาจาก GLOBIS University และนิสิตปัจจุบันของ MBA Chula ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น NET ZERO
.
นอกเหนือจากนี้ ทางธนาคารกสิกรไทยยังเอื้อเฟื้อความรู้และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่ KLOUD by KBank ณ สยาม สแควร์ ซอย 7 ด้วยเช่นกัน
 
ในช่วงบ่ายของวันที่ 30 เม.ย. ทางคณะ GLOBIS และ MBA Chula ก็ได้เดินทางไปที่บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในแวดวงเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศไทย บริษัทมิตรผลให้ความสำคัญกับแนวทางการบรรลุเป้าหมาย NET ZERO และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)
.
คุณ เฉลิมพล ฮุนพงษ์สิมานนท์ Executive Vice President of the New Business ของกลุ่มมิตรผลได้อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลกระทบจากการปล่อยแก๊สเรือนกระจก เพื่อให้นิสิตเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของแนวทาง NET ZERO และ Carbon Neutrality จากนั้นได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานของมิตรผลที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย NET ZERO รวมถึงการต่อยอดธุรกิจจากผลผลิตอ้อยและน้ำตาล ที่นอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy Model) ที่ภาครัฐให้ความสำคัญ มุ่งหวังพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
.
ภายหลังการบรรยาย นิสิตได้รับเชิญให้ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น และซักถามประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมอย่างกว้างขวาง
ในวันสุดท้าย (1 พ.ค. 2567) ดร.กนก กาญจนภู Vice President, Mediate และอาจารย์พิเศษประจำหลักสูตร MBA ได้ทำการนำเสนอภายในหัวข้อ “ESG as a Driver for Social Innovation in Thailand”
.
โดยเป็นการบรรยายเชิงถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน เกี่ยวกับนิยาม ความสำคัญ ของ ESG ในปัจจุบันที่ธุรกิจมีเป้าหมายนอกเหนือจากการสร้างกำไรสูงสุด และ ESG ไม่เหมือนการทำ CSR แต่เป็นการลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้างความได้เปรียบในอนาคต ที่ธุรกิจจะต้องเจอกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการนำ ESG มาเป็นส่วนขับเคลื่อนให้ธุรกิจไปต่อได้ในยุคโลกาภิวัตน์
.
ดร.กนก ได้อธิบายการวางกลยุทธ์ และตัวอย่างของธุรกิจ ที่ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนเพียงอย่างเดียว แต่ ESG ยังสามารถนำไปใช้ได้ในหลายแง่มุม เช่น การเกิดแผนกกลยทธ์ ESG ขึ้นในรบริษัท สามารถนำมาใช้จูงใจเด็กรุ่นใหม่ให้เข้ามาทำงาน หรือบริษัทเห็นปัญหาขยะที่เหลือจากวัตถุดิบผ้า เกิดเป็นไอเดียธุรกิจใหม่ แพลตฟอร์มขายเศษผ้าจากการผลิต
.
ดร. กนก ยังทิ้งท้ายไว้ว่าปัจจุบัน ESG ไม่ใช่แค่ Buzz อีกต่อไปแต่สามารถเป็น Plus ให้กับธุรกิจได้ในตอนนี้ และในอนาคตอันใกล้ ESG จะเป็น Must สำหรับวงการธุรกิจ
 
 
ในช่วงบ่ายของวันสุดท้ายนั้น (1 พ.ค. 2567) ดร.กฤตินี เพิ่มทรัพย์ อาจารย์พิเศษ ของหลักสูตร MBA Chula เจ้าของนามปากกา เกตุวดี Marumura ได้ทำการนำเสนอภายในหัวข้อ “Long-Living Companies : Navigating the Time”
.
โดยในช่วงแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเป็นไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ที่แตกต่างและโดดเด่นจากชาติอื่นอย่างไร และความเป็นไทยในอดีตเหล่านั้น ยังคงวางรากฐานมาถึงประเทศไทยในปัจจุบัน และทำให้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่ดำเนินกิจการในไทย มีจุดเด่นที่แตกต่างจากชาติอื่นอย่างไร
.
ช่วงที่สองเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน ผ่านบทความตัวอย่างธุรกิจ เกี่ยวกับธุรกิจไทยที่มีอายุยาวนานมากที่สุดในประเทศอย่าง บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่มีเรื่องราวน่าสนใจ ตั้งแต่ผู้ก่อตั้งที่เป็นชาวเยอรมัน ทำอย่างไรให้ธุรกิจสามารถเข้าใจวัฒนธรรม สังคม ความเป็นอยู่ และนำหลักพุทธศาสนาอย่าง อริยสัจ 4 มาเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าขององค์กรได้อย่างเฉียบคม และนำมาต่อยอดธุรกิจจากอุตสาหกรรมเดียว กลายเป็นองค์กรที่มี Portfolio หลากหลายได้อย่างไร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save