Skip to main content

MBA Chula เผยความพร้อมต่อการผันแปรของทักษะความเป็นผู้นำในอนาคต

MBA Chula ได้แสดงถึงปรัชญาการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ที่สำคัญสำหรับผู้บริหารในอนาคต

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการสำรวจที่มาจากความร่วมมือกันระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) และ World Economic Forum (WEF) โดยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายงาน และอาชีพในอนาคต ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือ ทักษะ – ความรู้ใหม่ที่คาดว่าจะเป็นตัวแปร หรือหัวใจสำคัญของบรรดาธุรกิจ และระบบเศรษฐกิจในอนาคต ที่มีด้วยกัน 10 ด้านดังต่อไปนี้

 1. AI & Big Data – ปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลมหัต
 2. Analytic Thinking – การคิดเชิงวิเคราะห์
 3. Creative Thinking – การคิดเชิงสร้างสรรค์
 4. Leadership and Social Influence – ความเป็นผู้นำ และอิทธิพลทางสังคม
 5. Talent Management – การบริหารจัดการความสามารถ
 6. Resilience, Flexibility and Agility – ความอดทน, ความยืดหยุ่น และความคล่องตัว
 7. Curiosity and Lifelong Learning – ความช่างสงสัย และความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 8. Technology Literacy – ความรู้ในการจัดการกับเทคโนโลยี
 9. Environmental Stewardship – การดำเนินการที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม
 10. Service Orientation and Customer Service – การมีจิตมุ่งบริการ และการบริการลูกค้า

ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MBA Chula) ก็ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น และพัฒนาหลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความสามารถต่าง ๆ ที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้บริหารในอนาคต โดยถ่ายทอดออกมาผ่านหลักปรัชญาการเรียนรู้ (5C) ที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ หลักสูตร ที่เสริมสร้างทักษะ/ความรู้ในอนาคตเหล่านี้

 1. Critical Thinking: เป็นการคิดวิเคราะห์อย่างมีตรรกะและเป็นระบบ ซึ่งเกิดจากการประสานกันระหว่างความรู้เชิงทฤษฎี กับภาพธุรกิจจริง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถคิดวิเคราะห์และการอธิบายกลไกธุรกิจในบริบทต่าง ๆ ได้ ซึ่งทักษะความรู้ในด้าน AI – Big Data และ Analytical Thinking จะมีบทบาทมาก และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ผ่านวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Data Science, Business Analytics และโมเดลการวิเคราะห์มากมายที่สอดแทรกในวิชาต่าง ๆ ของทางหลักสูตร
 2. Creativity คือ Create + Ability เป็นความสามารถในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น โดยหลักสูตรมุ่งเน้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Experiential Learning ที่ไม่ได้แค่เรียนเนื้อหาแล้วนำไปสอบ หากแต่จะมีโครงงานให้ผู้เรียนได้นำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้จริง ด้วยการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องของคณาจารย์ ทำให้องค์ความรู้ที่สอนไม่ได้อยู่แค่เพียงตำราจากต่างประเทศ หากแต่เป็นองค์ความรู้ที่ที่ทันสมัยและประยุกต์ใช้ได้จริงในบริบทของสังคมและเศรษฐกิจทั้งใระดับประเทศและระดับสากล
 3. Care: การให้ความใส่ใจต่อทั้งคู่ค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ถือว่าความสอดคล้องกับทักษะ – ความรู้ในด้านของ Environmental Stewardship, Service Orientation and Customer Service ผ่านการปลูกฝังและเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Share Values: CSV) ความยั่งยืน (Sustainability) และจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งวิชาดังกล่าวนี้จะมีการนำผู้เรียนลงพื้นที่ชุมชนเพื่อช่วยคิดวางแผนแก้ปัญหาให้กับธุรกิจจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทั้งจากบทเรียนและประสบการณ์จริง
 4. Collaboration: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในปรัชญาการเรียนรู้ที่ทาง MBA Chula ได้ส่งเสริมแก่ผู้เรียน โดยคุณสมบัติของผู้นำที่ดี คือ สามารถทำงานประสานกันเป็นทีม และดึงศักยภาพที่โดดเด่นของสมาชิกในทีมออกมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงานได้ โดยผู้เรียนจะสามารถฝึกฝนทักษะเหล่านี้ได้จากการร่วมกันทำโครงงานต่าง ๆ ในแต่ละรายวิชา
 5. Communication: เป็นหนึ่งในทักษะที่ MBA Chula ให้ความสำคัญ เนื่องจากผู้บริหารที่ดีนั้นนอกจากจะมีความรู้ความสามารถแล้ว ยังต้องสามารถสื่อสารสิ่งที่ตนคิดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาที่ช่วยพัฒนาความสามารถของสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน ทั้งในการติดต่อธุรกิจ การสื่อสารภายในคณะทำงาน และการสื่อสารเพื่อสร้างอิทธิพลต่อสังคม

นอกเหนือไปจากในส่วนของปรัชญาการเรียนรู้ (5C) แล้วนั้น MBA Chula ยังมุ่งเน้นการส่งเสริม Global Mindset ผ่านการศึกษาดูงานในต่างประเทศ  โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรของหลักสูตรทั้งในและต่างประเทศ ที่เป็นสถาบันการศึกษาและองค์กรธุรกิจ  ทำให้สามารถเข้าถึงการดูงานที่ลึกซึ้งและสามารถเข้าใจบริบทของการทำธุรกิจข้ามชาติได้อย่างแท้จริง

ด้วยความพยายามที่จะพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องนี้ ทำให้เกิดองความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้น ล่าสุดหลักสูตรจึงได้ริเริ่มโครงการ Life Long Learning เพิ่มเปิดโอกาสให้นิสิตเก่าของหลักสูตรสามารถกลับมาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง กลไกการจัดการการเรียนการสอนเหล่านี้ เกิดจากความมุ่งหวังของ MBA Chula ที่จะผลิตผู้บริหารยุคใหม่ที่มีความสามารถพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น และคาดว่าผู้เรียนที่จบไปจากหลักสูตรนี้ จะเป็นแรงผลักดัน และขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคตได้เป็นอย่างดี

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://mba.cbs.chula.ac.th/

สำหรับผู้ที่ต้องการรับรู้ข่าวสารจากทางหลักสูตรก็สามารถติดตามได้ ณ Facebook Page : https://www.facebook.com/mbachulalongkorn

Chulalongkorn Business School’s MBA Program Prepares Leaders for Tomorrow

In an era of rapidly evolving workplace skills, the MBA Program at Chulalongkorn Business School (CBS) stands ready to equip future business leaders with the skills and knowledge needed for a sustainable future. Anchored in a 5C learning philosophy—Critical Thinking, Creativity, Care, Collaboration, and Communication—the program aims to forge leaders adept at navigating the challenges of tomorrow.

Assoc. Prof. Nuttapol Assarut, the Director of the CBS MBA Program, disclosed that the curriculum is crafted based on cutting-edge research on the skills vital for future business and economic landscapes. This is in partnership with the World Economic Forum (WEF), highlighting 10 essential skills for future business leaders, including AI & Big Data, Analytic Thinking, and Creative Thinking, among others.

The MBA at Chula is proactive in adapting its curriculum to the shifting skill landscape, focusing on enhancing the abilities, knowledge, and competencies of tomorrow’s leaders through its 5C learning strategy. This strategy informs the curriculum design, including:

Critical Thinking: Emphasizing rational and systematic analysis and interpretation of information. This encompasses understanding business mechanisms across various scenarios, with a significant focus on AI, Big Data, and Analytical Thinking. Courses in Data Science and Business Analytics are central to this pillar.

Creativity: Encouraging the generation of new ideas through experiential learning and projects. CBS leverages ongoing research to blend knowledge from global texts with practical applications, fostering creativity in both local and international contexts.

Care: Fostering a sense of responsibility towards stakeholders, communities, and the environment to build robust and sustainable businesses. This aligns with teachings in Environmental Stewardship and Customer Service, offering students practical experience through community engagement and sustainability projects.

Collaboration: Cultivating leadership qualities that promote teamwork and the maximization of team potential. Students engage in project-based learning to develop these collaborative skills.

Communication: Recognizing the critical role of effective communication in leadership. The program designs courses to enhance various communication skills, ensuring graduates can convey their ideas clearly and align teams towards common goals.

Assoc. Prof. Nuttapol highlighted the recent launch of the Life Long Learning project, encouraging alumni to continuously update their skills and knowledge, affirming the program’s commitment to producing visionary leaders ready for future challenges. The program aspires to be a catalyst for sustainable business development.

For additional details, please visit the MBA Chula website at https://mba.cbs.chula.ac.th/ or their Facebook page at https://www.facebook.com/mbachulalongkorn.

#MBAChula #CBS #ChulalongkornBusinessSchool #LifeLongLearning #FutureSkills

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ The Top-ranked Business School with Triple Crown Accreditation ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ จาก 3 สถาบันระดับโลกและจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของไทย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯสร้างชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ในด้านชื่อเสียงทางวิชาการ วิจัยและคุณภาพการศึกษาให้เทียบชั้นในระดับนานาชาติ นอกจากคณะจะได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings by Subject 2023 ให้ครองอันดับ 1 ของประเทศไทยในสองสาขาวิชาเฉพาะ ได้แก่ สาขา Accounting & Finance และ Business & Management แล้ว ล่าสุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้สร้างความภาคภูมิใจให้สถาบันอุดมศึกษาไทยโดยได้รับการรับรอง (Accreditation) ยืนยันคุณภาพการศึกษาระดับโลกทางด้านบริหารธุรกิจจาก 3 สถาบันรับรองคุณภาพการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ (Triple Crown  Accreditation) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และเป็นอันดับหนึ่งควบคู่กัน

ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดเผยว่า สามสถาบันชั้นนำที่ให้การรับรองคุณภาพการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจแก่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ประกอบด้วย Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Association of MBAs (AMBA) และ The EFMD Quality Improvement System (EQUIS) ซึ่งทั่วโลกมีสถาบันอุดมศึกษาที่สอนทางด้านบริหารธุรกิจไม่ถึง 100 สถาบันจากมากกว่า 20,000 สถาบันที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสามสถาบัน หรือที่เรียกกันว่า Triple Crown ทำให้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เป็น Topทางด้าน Business School จาก 3 สถาบันที่รับรองคุณภาพการศึกษาระดับโลกทางด้านบริหารธุรกิจ  และเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยจาก QS World University Rankings by Subject 2023

สำหรับ The Association of MBAs (AMBA) เป็นองค์กรอิสระที่เป็นสากลในด้านการศึกษาธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2510 โดยกลุ่มนักธุรกิจที่จบการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับการศึกษาทางธุรกิจและหลักสูตร MBA ในสหราชอาณาจักรและยุโรป*

*ที่มา  จาก https://www.masterdegreethai.com/institutions/amba

Global Experience with MBA Program

เพื่อเสริมสร้าง Global Mindset ให้แก่นิสิต วิชา Global Business Experience ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาหลักของหลักสูตรฯ MBA CHULA มีเนื้อหาเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมธุรกิจโลก, การคิดข้ามวัฒนธรรม ประสบการณ์ธุรกิจระหว่างประเทศ และการทำธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศ ในเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมานี้  หลักสูตร MBA ได้แบ่งนิสิตไปศึกษาดูงานใน 4 เส้นทาง ได้แก่ กรุงโตเกียว เมืองฮิโรชิม่า เมืองนาโกยา และกรุงโซล 

สำหรับในเส้นทางกรุงโตเกียวนั้น ทางหลักสูตรได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรของเรา คือ มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ และบริษัท Hashimoto Sogyo เป็นการศึกษาดูงานที่ตื่นเต้นและได้เปิดมุมมองทางความคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานของธุรกิจ และภาพอนาคตของธุรกิจญี่ปุ่น

 

ในเส้นทางเมืองฮิโรชิมา ด้วยความร่วมมือกับ Hiroshima Business and Management School (HBMS) ทางหลักสูตร MBA Chula นำนิสิตมาเรียนรู้และดูงาน ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น โดย Theme ของการดูงานในทริปนี้คือ Monozukuri หรือ ศิลปะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

สำหรับเส้นทางเมืองนาโกย่า โดยในเส้นทางนี้ นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Family Business Strategy จาก NUCB Business School โดยเน้นในเรื่องการศึกษาในทิศทางของการทำธุรกิจแบบ Family Business ของญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานให้เข้าใจถึงภาพรวมและความสำคัญของธุรกิจครอบครัวในประเทศญี่ปุ่น จนถึงการเยี่ยมชมธุรกิจ Family Business ณ สถานที่จริง

เส้นทางสุดท้าย ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ด้วยการร่วมมือกับ Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) ทางหลักสูตร MBA Chula นำนิสิตมาเรียนรู้และดูงาน ณ กรุงโซล และเมืองแทจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดย Theme ของการดูงานในทริปนี้คือ Korean Innovation Management หรือ การจัดการนวัตกรรมของสาธารณรัฐเกาหลี 

และนี่คือหนึ่งในความโดดเด่นอย่างหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตร MBA CHULA ที่มีความตั้งใจให้นิสิตของหลักสูตรฯได้เรียนรู้เรื่องราวในโลกของธุรกิจระหว่างประเทศโดยกำหนดเป็นเนื้อหาการเรียนการสอน และให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าคอร์สเรียนจริงๆในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเป็นระยะเวลาสั้นๆ ที่ไม่ใช่เป็นแค่การไปเยี่ยมชมดูงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

นิสิตหลักสูตรMBA เข้ารับฟังการบรรยายและทำกิจกรรมWorkshop ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ

นิสิตหลักสูตรMBA เข้ารับฟังการบรรยายและทำกิจกรรมWorkshop ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ

นิสิตหลักสูตร MBA Young Executive รุ่นที่ 24/1 และ English Program รุ่นที่ 12 ได้เดินทางไปศึกษา ในโปรแกรม Study Trip ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ได้แก่

– มหาวิทยาลัย University of Hiroshima, Japan ระหว่าง วันที่ 24-29 มีนาคม 2562

– Globis University, Tokyo ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562

– Ritsumeikan Asia Pacific University (APU),Oita,Japan ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2562

-มหาวิทยาลัยHong Kong Polytechnic University,เขตปกครองพิเศษHongKongระหว่างวันที่28-31มีนาคม 2562

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save