Skip to main content

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST เดือนพฤษภาคม 2565

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST เดือนพฤษภาคม 2565

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

[ รายชื่อและเลขที่สอบ ]
[ ห้องสอบและสถานที่สอบ ]

โดยผู้เข้าสอบสามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ CUBEST ONLINE และตรวจสอบเลขที่นั่งกับผังสอบได้จากเมนู “ใบสมัคร” ในเมนูย่อย “สถานที่สอบ”


***************************************************************
ทางคณะมีการจำกัดพื้นที่ลานจอดรถสำหรับนิสิตและบุคลากรของคณะฯเท่านั้น ผู้เข้าสอบที่นำรถมา สามารถจอดรถได้ที่อาคารจามจุรีสแควร์, อาคารจอดรถคณะรัฐศาสตร์ หรืออาคารจอดรถอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง
***************************************************************

[ แผนที่ห้องภายในพื้นที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
อาคารไชยยศสมบัติ และ อาคารอนุสรณ์50ปี
]
ในวันสอบ จะเปิดให้ผู้เข้าสอบขึ้นอาคารได้ที่บริเวณทางขึ้นตึกไชยยศสมบัติ 1 ,
ไชยยศสมบัติ 2 และ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี 

*************************************************************

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

[วันสอบ]

1.ก่อนขึ้นอาคาร จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอูณหภูมิจากเจ้าหน้าที่อาคาร
   ( เปิดให้เข้ามาในอาคารเรียนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. )
2. สแกน Application “ไทยชนะ” ณ จุดทางเข้าอาคาร
3. ระหว่างที่อยู่ภายในพื้นที่คณะฯ โดยเฉพาะในระหว่างการสอบ โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
4. เมื่อถึงเวลาเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบโดยรักษาระยะห่างในการเข้าห้องสอบ และ
    ตรวจสอบตำแหน่งที่นั่งให้ถูกต้องก่อนนั่งสอบ
5. อุปกรณ์เครื่องเขียนที่แจกให้ผู้เข้าสอบ เมื่อใช้เสร็จแล้วขอให้นำติดตัวกลับทั้งหมด ไม่วาง
ทิ้งไว้

6. ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีผู้ติดตามมาด้วย ไม่อนุญาตให้เข้ามาในอาคารเรียนเพื่อลดความแออัด ให้รอที่บริเวณโถงใต้อาคารอนุสรณ์ 50 ปี หรือใต้อาคารมหิตลาธิเบศร์ เท่านั้น
7. เมื่อจะออกจากอาคารคณะฯ ให้สแกน Application “ไทยชนะ” อีกครั้งเพื่อเช็คเอาท์
    ผู้เข้าสอบสามารถพกพาอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นเจลแอลกอฮอล์ โดยสามารถวางบนโต๊ะระหว่างการสอบได้ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ทดสอบ ได้วางแอลกอฮอล์ทำความสะอาดไว้ที่หน้าห้องสอบเพื่อความสะดวก

***********************************************


ระเบียบในการสอบ CU-BEST

 1. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น. – 12.00 น.
 2. ผู้ที่มาหลังจาก 9.30 น.จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 3. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
  เพื่อเป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่ได้นำมาจะ
  ไม่ให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
 4. ในการสอบ ทางศูนย์จัดได้เตรียมเครื่องเขียนสำหรับ
  การสอบไว้ให้ผู้เข้าสอบแล้ว
 5. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกประเภท และปิดเครื่องมือสื่อสาร
  ทุกชนิด
 6. ต้องแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ
 7. ไม่อนุญาตให้นำกระดาษใดๆเข้าไปยังโต๊ะที่นั่งสอบและ
  ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาส่วนใดของข้อสอบออกจาก
  ห้องสอบ “เด็ดขาด”
 8. หากทุจริตในการสอบ จะโดนตัดสิทธิ์  ในการสอบ
  CU-BEST ตลอดไป

เปิดรับสมัคร CU-BEST ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เปิดรับสมัครสอบ !
CUBEST เดือนพฤษภาคม 2565

การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น

ดำเนินการสอบภายใต้นโยบายการควบคุมเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
Regulations under the Measures to Prevent the Spread of Covid-19

CUBEST เดือนพฤษภาคม 2565
เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่                : 1 – 18 พฤษภาคม 2565
ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ      :  25 พฤษภาคม 2565
วันสอบ                                                : วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565
เวลาสอบ                                             :เวลา 9.00-12.00 น. 
สถานที่สอบ                                         : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ*


ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงให้เรียบร้อยก่อนทำการสมัคร
ผู้ที่ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มภายในกำหนดวันสุดท้ายของการสมัครสอบ (18พฤษภาคม2565) จะถือว่าทำการสมัครไม่สมบูรณ์ และไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ แม้ว่าจะชำระเงินค่าสมัครแล้วก็ตาม
กรอกแบบประเมินความเสี่ยงและหลักฐานการฉีดวัคซีน  [ ที่นี่ ]

หมายเหตุ*
จัดสอบในบริเวณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ
จะมีการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าประกาศนี้

ดูรายละเอียดและไปยังเว็ปไซด์ระบบรับสมัครสอบ CUBEST

———————————————————————————————-
การจัดสอบ CUBEST ใช้รูปแบบการจัดการ การเปิด-ปิดระบบเวลารับสมัครสอบ กระบวนการสอบ ไม่เหมือนกับการจัดสอบ CU-TEP ที่ดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) March/2022

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) March/2022
ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ การสอบ CU-BEST(English) March/2022

[ Listname ]
[ Exam Room ]

or Applicants can check information by log in through
CUBEST(English) Application Website


Exam Date : Saturday, March26, 2022. (9am – 12 pm)
Score Announcement : Wednesday, December 22,2021. through CUBEST(English) Application Website


ในวันสอบ  ผู้ที่ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง Covid (ตามรายชื่อในประกาศ) จะต้องโชว์หลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจ ATK (ที่มีการตรวจล่วงหน้าไม่เกิน24ชม.) แก่เจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบเด็ดขาด

Highlighted applicants are those who did not submit the assessment form according to the preventive measures of the spread of COVID-19. ,must show the Certificate of COVID-19 Vaccination or ATK test (not less than 24 hours) to the exam staff. Otherwise, you will not be allowed to enter the exam room.


NOTE FOR APPLICANTS :

All applicants are required to submit the following documents before the closing date.

(1) An assessment form according to the preventive measures of the spread of COVID-19

(2) Vaccine certificate or vaccination result from “Mor Prom” application

Applications need to be two doses vaccinated at least 14 days before the test date. (One dose of Johnson & Johnson accepted)

If applicants do not meet any of vaccination requirements. Applicants have not to submit vaccine certificate.

If applicants do not meet any of vaccination requirements,  applicants need to show any of the following documents on the test date.

(1) The negative COVID-19 Antigen test result from the medical facilities with the doctor’s signature no more than 3 days before the test date or

(2) The medical certificate with Negative COVID-19 Antigen test result from the medical facilities with the doctor’s signature no more than 3 days before the test date.

Please submit the assessment form and the vaccine certificate via the following link: https://forms.gle/W8hr1n5iT4RKm8hh7

 


MAP OF CBS

ระเบียบในการสอบ CU-BEST(English) : Test Taking Policy

1. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น. – 12.00 น.
The duration of exam is between 9.00 am – 12.00 pm

2. ผู้ที่มาหลังเวลา 9.30 น. จะไม่อนุญาติให้เข้าสอบ
Any Person arrive later than 9.30 am will not be allow to take exam.

3. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานต่อ
  เจ้าหน้าที่คุมสอบ และจะต้องแสดงหลักฐานหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ / นามสกุล
  ระหว่างช่วงการสมัคร
Applicants must present their valid Thai national ID card/passport with their current pictures
     to participate in the room. Those who had their names or last names changed must also
     present formal evidence of the changes.  

4. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกประเภท  และ ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
Do not use calculator in the exam. Turn off any communication devices during exam.

5. ต้องแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ
Wear proper attire

6. ห้ามคัดลอกเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบ  ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดๆออกไปนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
Regardless of a means, the exam contents must not be copied, duplicated or taken out of the exam location.

7. หากทุจริตในการสอบ จะโดนตัดสิทธิ์ในการสอบ CU-BEST ตลอดไป
In case of cheating, the applicants will not be allowed to take the exam again.


เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

1.ก่อนขึ้นอาคาร จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอูณหภูมิจากเจ้าหน้าที่อาคาร
2. สแกน Application “ไทยชนะ” ณ จุดทางเข้าอาคาร
3. ระหว่างที่อยู่ภายในพื้นที่คณะฯ โดยเฉพาะในระหว่างการสอบ โปรดสวมหน้ากากอนามัย
    ตลอดเวลา
4. เมื่อถึงเวลาเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบโดยรักษาระยะห่างในการเข้าห้องสอบ และ
    ตรวจสอบตำแหน่งที่นั่งให้ถูกต้องก่อนนั่งสอบ
5. อุปกรณ์เครื่องเขียนที่แจกให้ผู้เข้าสอบ เมื่อใช้เสร็จแล้วขอให้นำติดตัวกลับ ไม่วางทิ้งไว้
6. ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีผู้ติดตามมาด้วย ให้รอที่บริเวณโถงใต้อาคารอนุสรณ์ 50 ปีเท่านั้น
7. เมื่อจะออกจากอาคารคณะฯ ให้สแกน Application “ไทยชนะ” อีกครั้งเพื่อเช็คเอาท์
    ผู้เข้าสอบสามารถพกพาอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นเจลแอลกอฮอล์ โดยสามารถวางบนโต๊ะระหว่างการสอบได้ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ทดสอบ ได้วางแอลกอฮอล์ทำความสะอาดไว้ที่หน้าห้องสอบเพื่อความสะดวก

————————————————————————————————-
 In accordance with measures and guidelines required by related authorities. All Applicants are required to wear a mask at all times when they are in the the exam room.

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST เดือนมีนาคม 2565

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST เดือนมีนาคม 2565

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

[ รายชื่อและเลขที่สอบ ]
[ ห้องสอบและสถานที่สอบ ]

โดยผู้เข้าสอบสามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ CUBEST ONLINE และตรวจสอบเลขที่นั่งกับผังสอบได้จากเมนู “ใบสมัคร” ในเมนูย่อย “สถานที่สอบ”


ผู้ที่ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง Covid (ตามรายชื่อในประกาศ) จะต้องโชว์หลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจ ATK (ที่มีการตรวจล่วงหน้าไม่เกิน24ชม.) แก่เจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบ ในวันที่สอบ  มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบเด็ดขาด


***************************************************************
ทางคณะมีการจำกัดพื้นที่ลานจอดรถสำหรับนิสิตและบุคลากรของคณะฯเท่านั้น ผู้เข้าสอบที่นำรถมา สามารถจอดรถได้ที่อาคารจามจุรีสแควร์, อาคารจอดรถคณะรัฐศาสตร์ หรืออาคารจอดรถอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง
***************************************************************

[ แผนที่ห้องภายในพื้นที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
อาคารไชยยศสมบัติ และ อาคารอนุสรณ์50ปี
]
ในวันสอบ จะเปิดให้ผู้เข้าสอบขึ้นอาคารได้ที่บริเวณทางขึ้นตึกไชยยศสมบัติ 1 ,
ไชยยศสมบัติ 2 และ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี 

*************************************************************

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

[วันสอบ]

1.ก่อนขึ้นอาคาร จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอูณหภูมิจากเจ้าหน้าที่อาคาร
   ( เปิดให้เข้ามาในอาคารเรียนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. )
2. สแกน Application “ไทยชนะ” ณ จุดทางเข้าอาคาร
3. ระหว่างที่อยู่ภายในพื้นที่คณะฯ โดยเฉพาะในระหว่างการสอบ โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
4. เมื่อถึงเวลาเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบโดยรักษาระยะห่างในการเข้าห้องสอบ และ
    ตรวจสอบตำแหน่งที่นั่งให้ถูกต้องก่อนนั่งสอบ
5. อุปกรณ์เครื่องเขียนที่แจกให้ผู้เข้าสอบ เมื่อใช้เสร็จแล้วขอให้นำติดตัวกลับทั้งหมด ไม่วาง
ทิ้งไว้

6. ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีผู้ติดตามมาด้วย ไม่อนุญาตให้เข้ามาในอาคารเรียนเพื่อลดความแออัด ให้รอที่บริเวณโถงใต้อาคารอนุสรณ์ 50 ปี หรือใต้อาคารมหิตลาธิเบศร์ เท่านั้น
7. เมื่อจะออกจากอาคารคณะฯ ให้สแกน Application “ไทยชนะ” อีกครั้งเพื่อเช็คเอาท์
    ผู้เข้าสอบสามารถพกพาอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นเจลแอลกอฮอล์ โดยสามารถวางบนโต๊ะระหว่างการสอบได้ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ทดสอบ ได้วางแอลกอฮอล์ทำความสะอาดไว้ที่หน้าห้องสอบเพื่อความสะดวก

***********************************************


ระเบียบในการสอบ CU-BEST

 1. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น. – 12.00 น.
 2. ผู้ที่มาหลังจาก 9.30 น.จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 3. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
  เพื่อเป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่ได้นำมาจะ
  ไม่ให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
 4. ในการสอบ ทางศูนย์จัดได้เตรียมเครื่องเขียนสำหรับ
  การสอบไว้ให้ผู้เข้าสอบแล้ว
 5. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกประเภท และปิดเครื่องมือสื่อสาร
  ทุกชนิด
 6. ต้องแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ
 7. ไม่อนุญาตให้นำกระดาษใดๆเข้าไปยังโต๊ะที่นั่งสอบและ
  ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาส่วนใดของข้อสอบออกจาก
  ห้องสอบ “เด็ดขาด”
 8. หากทุจริตในการสอบ จะโดนตัดสิทธิ์  ในการสอบ
  CU-BEST ตลอดไป

เปิดรับสมัคร CU-BEST / CUBEST(Eng) ประจำเดือนมีนาคม 2565

เปิดรับสมัครสอบ !
CUBEST เดือนมีนาคม 2565 และ CUBEST(Eng) March 2022

การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น
สำหรับผู้ที่ใช้คะแนนยื่นสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น

ดำเนินการสอบภายใต้นโยบายการควบคุมเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
Regulations under the Measures to Prevent the Spread of Covid-19

CUBEST เดือนมีนาคม 2565
เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่                : 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565
(รับสมัครจำนวนจำกัด อาจะมีการปิดรับสมัครทันทีหากจำนวนที่นั่งสอบเต็ม)
ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ      : 22 มีนาคม 2565
วันสอบ                                                : วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565
เวลาสอบ                                             :เวลา 9.00-12.00 น. 
สถานที่สอบ                                         : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ*

CUBEST(Eng) March 2022
Application Period                          : Febuary15 – March15, 2022
(Seats are limited! Once the seats are full, the application system will be closed immediately even it is before the closing date.)
Announce ID Test                             : March22, 2022
Exam Date                                          : Saturday, March 26 , 2022
Exam Time                                         : 9.00 – 12.00
Exam Place                                        : Faculty of Commerce and Accountancy*

หมายเหตุ*
จัดสอบในบริเวณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ
จะมีการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าประกาศนี้

( สามารถใช้ผลคะแนนเพื่อสมัครสอบ สำหรับหลักสูตรฯที่ปิดรับสมัครในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้ )


เงื่อนไขแนวปฏิบัติก่อนการเข้าสอบ สำหรับ CUBEST เดือนมีนาคม 2565

 ผู้สมัครจะต้องส่งแบบประเมินความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และหลักฐานฉีดวัคซีน (ถ้าฉีดวัคซีนครบตามเงื่อนไข) ภายในวันที่ปิดรับสมัครหรือ หากฉีดวัคซีนไม่ครบจะต้องมีผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาลที่มีลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจรับรอง หรือ ใบรับรองแพทย์ที่แนบผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาล ไม่เกิน 3 วันก่อนถึงวันสอบ มาแสดงในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ กรอกแบบประเมินความเสี่ยงและหลักฐานการฉีดวัคซีน
 
แบบประเมินสำหรับการสอบ CUBEST มีนาคม 2565
ที่  https://forms.gle/f6j6xsXSpTP289ak9

   Exam Policy for CUBEST(Eng) March 2022

(1) An assessment form according to the preventive measures of the spread of COVID-19
(2) Vaccine certificate or vaccination result from “Mor Prom” application Applications need to be two doses vaccinated at least 14 days before the test date. (One dose of Johnson & Johnson accepted)

If applicants do not meet any of vaccination requirements. Applicants have not to submit vaccine certificate.
If applicants do not meet any of vaccination requirements,  applicants need to show any of the following documents on the test date.

(1) The negative COVID-19 Antigen test result from the medical facilities with the doctor’s signature no more than 3 days before the test date or
(2) The medical certificate with Negative COVID-19 Antigen test result from the medical facilities with the doctor’s signature no more than 3 days before the test date.
Please submit the assessment form and the vaccine certificate via the following link: https://forms.gle/f6j6xsXSpTP289ak9ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ และไปยังเว็บระบบรับสมัครสอบ
CU-BEST

More Information and go to Application Website
CUBEST(Eng)

———————————————————————————————-
การจัดสอบ CUBEST ใช้รูปแบบการจัดการ การเปิด-ปิดระบบเวลารับสมัครสอบ กระบวนการสอบ ไม่เหมือนกับการจัดสอบ CU-TEP ที่ดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST เดือนมกราคม 2565

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST เดือนมกราคม 2565

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

[ รายชื่อและเลขที่สอบ ]
[ ห้องสอบและสถนที่สอบ ]

โดยผู้เข้าสอบสามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ CUBEST ONLINE และตรวจสอบเลขที่นั่งกับผังสอบได้จากเมนู “ใบสมัคร” ในเมนูย่อย “สถานที่สอบ”


[ หมายเหตุ 1 ]
ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าสอบได้ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 และมีความประสงค์ขอเงินค่าสมัครคืน ขอให้ส่งอีเมล์มายัง mbaadmin@cbs.chula.ac.th ระบุหัวข้ออีเมล์ “ขอรับคืนเงินค่าสมัครสอบ CUBEST มกราคม 2565 : ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)” โดยในอีเมล์ให้ระบุรายละเอียด โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อกลับ/เลขประจำตัวสอบ/สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครสอบ/สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (สำหรับการคืนเงินค่าสมัครสอบ) พร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าสอบได้
โดยให้ส่งอีเมล์แจ้งภายในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นี้เท่านั้น
หากพ้นจากวันดังกล่าว จะถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์รับเงินค่าสอบคืน
(กระบวนการคืนเงินอาจจะใช้ระยะเวลาในการจัดทำตามขั้นตอน โดยเมื่อทางศูนย์ทดสอบดำเนินการโอนเงินคืนไปยังผู้สมัครสอบที่ยื่นความประสงค์ขอคืนค่าสมัครแล้ว จะมีการอีเมล์แจ้งให้ทราบโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง)


[ หมายเหตุ 2 ] 
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดสอบได้ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 65 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดที่ยังคงต่อเนื่องและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคงประกาศปิดสถานที่ทำการต่อไป อาจมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเลื่อนสอบออกไปก่อนโดยจะแจ้งรายละเอียดถึงผู้เข้าสอบทางอีเมล์ และทางหน้าประกาศในเว็ปไซด์


***************************************************************
ทางคณะมีการจำกัดพื้นที่ลานจอดรถสำหรับนิสิตและบุคลากรของคณะฯเท่านั้น ผู้เข้าสอบที่นำรถมา สามารถจอดรถได้ที่อาคารจามจุรีสแควร์, อาคารจอดรถคณะรัฐศาสตร์ หรืออาคารจอดรถอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง
***************************************************************

[ แผนที่ห้องภายในพื้นที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
อาคารไชยยศสมบัติ และ อาคารอนุสรณ์50ปี
]
ขณะนี้ เปิดให้ผู้เข้าสอบขึ้นอาคารได้ที่บริเวณทางขึ้นตึกไชยยศสมบัติ 2 เท่านั้น

*************************************************************

เงื่อนไขแนวปฏิบัติก่อนการเข้าสอบ สำหรับ CUBEST เดือนมกราคม 2565
ผู้สมัครจะต้องส่งแบบประเมินความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และหลักฐานฉีดวัคซีน (ถ้าฉีดวัคซีนครบตามเงื่อนไข) ภายในวันที่ปิดรับสมัครหรือ หากฉีดวัคซีนไม่ครบจะต้องมีผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาลที่มีลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจรับรอง หรือ ใบรับรองแพทย์ที่แนบผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาล ไม่เกิน 3 วันก่อนถึงวันสอบ มาแสดงในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ กรอกแบบประเมินความเสี่ยงและหลักฐานการฉีดวัคซีนแบบประเมินสำหรับการสอบ CUBEST มกราคม 2565
ที่  https://forms.gle/mFsoD8drsdKtYCZ56

**************************************************************

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

[ก่อนวันเข้าสอบ]

ให้ผู้เข้าสอบ กรอกแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงและหลักฐานการฉีดวัคซีน ตามรายละเอียดด้านบน

[วันสอบ]

1.ก่อนขึ้นอาคาร จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอูณหภูมิจากเจ้าหน้าที่อาคาร
   ( เปิดให้เข้ามาในอาคารเรียนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. )
2. สแกน Application “ไทยชนะ” ณ จุดทางเข้าอาคาร
3. ระหว่างที่อยู่ภายในพื้นที่คณะฯ โดยเฉพาะในระหว่างการสอบ โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
4. เมื่อถึงเวลาเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบโดยรักษาระยะห่างในการเข้าห้องสอบ และ
    ตรวจสอบตำแหน่งที่นั่งให้ถูกต้องก่อนนั่งสอบ
5. อุปกรณ์เครื่องเขียนที่แจกให้ผู้เข้าสอบ เมื่อใช้เสร็จแล้วขอให้นำติดตัวกลับทั้งหมด ไม่วาง
ทิ้งไว้

6. ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีผู้ติดตามมาด้วย ไม่อนุญาตให้เข้ามาในอาคารเรียนเพื่อลดความแออัด ให้รอที่บริเวณโถงใต้อาคารอนุสรณ์ 50 ปี หรือใต้อาคารมหิตลาธิเบศร์ เท่านั้น
7. เมื่อจะออกจากอาคารคณะฯ ให้สแกน Application “ไทยชนะ” อีกครั้งเพื่อเช็คเอาท์
    ผู้เข้าสอบสามารถพกพาอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นเจลแอลกอฮอล์ โดยสามารถวางบนโต๊ะระหว่างการสอบได้ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ทดสอบ ได้วางแอลกอฮอล์ทำความสะอาดไว้ที่หน้าห้องสอบเพื่อความสะดวก

***********************************************


ระเบียบในการสอบ CU-BEST

 1. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น. – 12.00 น.
 2. ผู้ที่มาหลังจาก 9.30 น.จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 3. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
  เพื่อเป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่ได้นำมาจะ
  ไม่ให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
 4. ในการสอบ ทางศูนย์จัดได้เตรียมเครื่องเขียนสำหรับ
  การสอบไว้ให้ผู้เข้าสอบแล้ว
 5. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกประเภท และปิดเครื่องมือสื่อสาร
  ทุกชนิด
 6. ต้องแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ
 7. ไม่อนุญาตให้นำกระดาษใดๆเข้าไปยังโต๊ะที่นั่งสอบและ
  ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาส่วนใดของข้อสอบออกจาก
  ห้องสอบ “เด็ดขาด”
 8. หากทุจริตในการสอบ จะโดนตัดสิทธิ์  ในการสอบ
  CU-BEST ตลอดไป

ประกาศ !!!! เลื่อนการสอบ CUBEST วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้ ทำให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่ ไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทำให้การสอบ CUBEST ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 จำเป็นต่้องเลื่อนการสอบออกไปก่อน

โดยในเบื้องต้น การสอบจะเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. 


สำหรับการประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ จะประกาศในวันที่ 6 มกราคมนี้ ตามกำหนดการเดิม (ทางเว็ปไซด์และระบบรับสมัครสอบ) พร้อมด้วยรายละเอียด ในกรณีที่ผู้สอบไม่สามารถเข้าสอบได้

และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด จะมีการประกาศอีกครั้งทางเว็ปไซด์และหน้า Facebook รวมถึงส่งอีเมล์ให้ทางผู้สมัครโดยตรง
(หากผู้สมัครไม่ได้รับอีเมล์ ขอให้ตรวจสอบในช่อง Spam Mail หรือ Junk Mail ก่อน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST เดือนธันวาคม 2564

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST เดือนธันวาคม 2564

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.

[ รายชื่อและเลขที่สอบ ]
[ ห้องสอบและสถานที่สอบ ]

โดยผู้เข้าสอบสามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ CUBEST ONLINE และตรวจสอบเลขที่นั่งกับผังสอบได้จากเมนู “ใบสมัคร” ในเมนูย่อย “สถานที่สอบ”

***************************************************************
ทางคณะมีการจำกัดพื้นที่ลานจอดรถสำหรับนิสิตและบุคลากรของคณะฯเท่านั้น ผู้เข้าสอบที่นำรถมา สามารถจอดรถได้ที่อาคารจามจุรีสแควร์, อาคารจอดรถคณะรัฐศาสตร์ หรืออาคารจอดรถอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง
***************************************************************

[ แผนที่ห้องภายในพื้นที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
อาคารไชยยศสมบัติ และ อาคารอนุสรณ์50ปี
]
ขณะนี้ เปิดให้ผู้เข้าสอบขึ้นอาคารได้ที่บริเวณทางขึ้นตึกไชยยศสมบัติ 2 เท่านั้น

*************************************************************

เงื่อนไขแนวปฏิบัติก่อนการเข้าสอบ สำหรับ CUBEST เดือนธันวาคม 2564 
ผู้สมัครจะต้องส่งแบบประเมินความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และหลักฐานฉีดวัคซีน (ถ้าฉีดวัคซีนครบตามเงื่อนไข) ภายในวันที่ปิดรับสมัครหรือ หากฉีดวัคซีนไม่ครบจะต้องมีผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาลที่มีลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจรับรอง หรือ ใบรับรองแพทย์ที่แนบผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาล ไม่เกิน 3 วันก่อนถึงวันสอบ มาแสดงในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ กรอกแบบประเมินความเสี่ยงและหลักฐานการฉีดวัคซีนแบบประเมินสำหรับการสอบ CUBEST ธันวาคม 2564
ที่ https://forms.gle/W8hr1n5iT4RKm8hh7

**************************************************************

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

[ก่อนวันเข้าสอบ]

ให้ผู้เข้าสอบ กรอกแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงและหลักฐานการฉีดวัคซีน ตามรายละเอียดด้านบน

[วันสอบ]

1.ก่อนขึ้นอาคาร จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอูณหภูมิจากเจ้าหน้าที่อาคาร
   ( เปิดให้เข้ามาในอาคารเรียนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. )
2. สแกน Application “ไทยชนะ” ณ จุดทางเข้าอาคาร
3. ระหว่างที่อยู่ภายในพื้นที่คณะฯ โดยเฉพาะในระหว่างการสอบ โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
4. เมื่อถึงเวลาเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบโดยรักษาระยะห่างในการเข้าห้องสอบ และ
    ตรวจสอบตำแหน่งที่นั่งให้ถูกต้องก่อนนั่งสอบ
5. อุปกรณ์เครื่องเขียนที่แจกให้ผู้เข้าสอบ เมื่อใช้เสร็จแล้วขอให้นำติดตัวกลับทั้งหมด ไม่วาง
ทิ้งไว้

6. ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีผู้ติดตามมาด้วย ไม่อนุญาตให้เข้ามาในอาคารเรียนเพื่อลดความแออัด ให้รอที่บริเวณโถงใต้อาคารอนุสรณ์ 50 ปี หรือใต้อาคารมหิตลาธิเบศร์ เท่านั้น
7. เมื่อจะออกจากอาคารคณะฯ ให้สแกน Application “ไทยชนะ” อีกครั้งเพื่อเช็คเอาท์
    ผู้เข้าสอบสามารถพกพาอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นเจลแอลกอฮอล์ โดยสามารถวางบนโต๊ะระหว่างการสอบได้ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ทดสอบ ได้วางแอลกอฮอล์ทำความสะอาดไว้ที่หน้าห้องสอบเพื่อความสะดวก

***********************************************


ระเบียบในการสอบ CU-BEST

 1. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น. – 12.00 น.
 2. ผู้ที่มาหลังจาก 9.30 น.จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 3. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
  เพื่อเป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่ได้นำมาจะ
  ไม่ให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
 4. ในการสอบ ทางศูนย์จัดได้เตรียมเครื่องเขียนสำหรับ
  การสอบไว้ให้ผู้เข้าสอบแล้ว
 5. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกประเภท และปิดเครื่องมือสื่อสาร
  ทุกชนิด
 6. ต้องแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ
 7. ไม่อนุญาตให้นำกระดาษใดๆเข้าไปยังโต๊ะที่นั่งสอบและ
  ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาส่วนใดของข้อสอบออกจาก
  ห้องสอบ “เด็ดขาด”
 8. หากทุจริตในการสอบ จะโดนตัดสิทธิ์  ในการสอบ
  CU-BEST ตลอดไป

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) December/2021

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) Dec/2021
ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ การสอบ CU-BEST(English) เดือนธันวาคม 2021

[ Listname ]
[ Exam Room ]

or Applicants can check information by log in through
CUBEST(English) Application Website


Exam Date : Saturday,December18, 2021. (9am – 12 pm)
Score Announcement : Wednesday, December 22,2021. through CUBEST(English) Application Website


NOTE FOR APPLICANTS :

All applicants are required to submit the following documents before the closing date.

(1) An assessment form according to the preventive measures of the spread of COVID-19

(2) Vaccine certificate or vaccination result from “Mor Prom” application

Applications need to be two doses vaccinated at least 14 days before the test date. (One dose of Johnson & Johnson accepted)

If applicants do not meet any of vaccination requirements. Applicants have not to submit vaccine certificate.

If applicants do not meet any of vaccination requirements,  applicants need to show any of the following documents on the test date.

(1) The negative COVID-19 Antigen test result from the medical facilities with the doctor’s signature no more than 3 days before the test date or

(2) The medical certificate with Negative COVID-19 Antigen test result from the medical facilities with the doctor’s signature no more than 3 days before the test date.

Please submit the assessment form and the vaccine certificate via the following link: https://forms.gle/W8hr1n5iT4RKm8hh7

 


MAP OF CBS

ระเบียบในการสอบ CU-BEST(English) : Test Taking Policy

1. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น. – 12.00 น.
The duration of exam is between 9.00 am – 12.00 pm

2. ผู้ที่มาหลังเวลา 9.30 น. จะไม่อนุญาติให้เข้าสอบ
Any Person arrive later than 9.30 am will not be allow to take exam.

3. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานต่อ
  เจ้าหน้าที่คุมสอบ และจะต้องแสดงหลักฐานหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ / นามสกุล
  ระหว่างช่วงการสมัคร
Applicants must present their valid Thai national ID card/passport with their current pictures
     to participate in the room. Those who had their names or last names changed must also
     present formal evidence of the changes.  

4. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกประเภท  และ ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
Do not use calculator in the exam. Turn off any communication devices during exam.

5. ต้องแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ
Wear proper attire

6. ห้ามคัดลอกเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบ  ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดๆออกไปนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
Regardless of a means, the exam contents must not be copied, duplicated or taken out of the exam location.

7. หากทุจริตในการสอบ จะโดนตัดสิทธิ์ในการสอบ CU-BEST ตลอดไป
In case of cheating, the applicants will not be allowed to take the exam again.


เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

1.ก่อนขึ้นอาคาร จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอูณหภูมิจากเจ้าหน้าที่อาคาร
2. สแกน Application “ไทยชนะ” ณ จุดทางเข้าอาคาร
3. ระหว่างที่อยู่ภายในพื้นที่คณะฯ โดยเฉพาะในระหว่างการสอบ โปรดสวมหน้ากากอนามัย
    ตลอดเวลา
4. เมื่อถึงเวลาเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบโดยรักษาระยะห่างในการเข้าห้องสอบ และ
    ตรวจสอบตำแหน่งที่นั่งให้ถูกต้องก่อนนั่งสอบ
5. อุปกรณ์เครื่องเขียนที่แจกให้ผู้เข้าสอบ เมื่อใช้เสร็จแล้วขอให้นำติดตัวกลับ ไม่วางทิ้งไว้
6. ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีผู้ติดตามมาด้วย ให้รอที่บริเวณโถงใต้อาคารอนุสรณ์ 50 ปีเท่านั้น
7. เมื่อจะออกจากอาคารคณะฯ ให้สแกน Application “ไทยชนะ” อีกครั้งเพื่อเช็คเอาท์
    ผู้เข้าสอบสามารถพกพาอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นเจลแอลกอฮอล์ โดยสามารถวางบนโต๊ะระหว่างการสอบได้ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ทดสอบ ได้วางแอลกอฮอล์ทำความสะอาดไว้ที่หน้าห้องสอบเพื่อความสะดวก

————————————————————————————————-
 In accordance with measures and guidelines required by related authorities. All Applicants are required to wear a mask at all times when they are in the the exam room.

CU-BEST สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA และหลักสูตรอื่นๆของคณะฯ เปิดรับสมัครแล้ว !

เปิดรับสมัครสอบ !
CUBEST เดือนธันวาคม 2564 และ CUBEST เดือนมกราคม 2565

การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น
สำหรับผู้ที่ใช้คะแนนยื่นสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น

ดำเนินการสอบภายใต้นโยบายการควบคุมเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

CUBEST เดือนธันวาคม 2564 (ปิดรับสมัครแล้ว)
เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่                : 7 – 19 ธันวาคม 2564
(รับสมัครจำนวนจำกัด หากที่นั่งสอบเต็มก่อนวันปิดรับสมัคร จะปิดระบบรับสมัครทันที)
ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ      : 22 ธันวาคม 2564
วันสอบ                                                : วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564
เวลาสอบ                                             :เวลา 9.00-12.00 น. 
สถานที่สอบ                                         : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ*

CUBEST เดือนมกราคม 2565
เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่                : 20 – 29  ธันวาคม 2564
(รับสมัครจำนวนจำกัด หากที่นั่งสอบเต็มก่อนวันปิดรับสมัคร จะปิดระบบรับสมัครทันที)
ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ      : 6 มกราคม 2564
วันสอบ                                                : วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
เวลาสอบ                                             :เวลา 9.00-12.00 น. 
สถานที่สอบ                                         : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ*

หมายเหตุ*
จัดสอบในบริเวณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ
จะมีการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าประกาศนี้

เงื่อนไขแนวปฏิบัติก่อนการเข้าสอบ สำหรับ CUBEST เดือนธันวาคม 2564 และ CUBEST มกราคม 2565

 ผู้สมัครจะต้องส่งแบบประเมินความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และหลักฐานฉีดวัคซีน (ถ้าฉีดวัคซีนครบตามเงื่อนไข) ภายในวันที่ปิดรับสมัครหรือ หากฉีดวัคซีนไม่ครบจะต้องมีผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาลที่มีลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจรับรอง หรือ ใบรับรองแพทย์ที่แนบผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาล ไม่เกิน 3 วันก่อนถึงวันสอบ มาแสดงในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ กรอกแบบประเมินความเสี่ยงและหลักฐานการฉีดวัคซีน
 
แบบประเมินสำหรับการสอบ CUBEST ธันวาคม 2564
ที่ https://forms.gle/W8hr1n5iT4RKm8hh7


แบบประเมินสำหรับการสอบ CUBEST มกราคม 2565*
ที่ https://forms.gle/mFsoD8drsdKtYCZ56
*กรอกแบบฟอร์มประเมินภายในกำหนดวันรับสมัคร วันที่ 29 ธันวาคม 64

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST

เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ [ CUBEST Application ]

(ระบบรับสมัครจะเปิดให้ผู้สมัครกดเพื่อสมัครสอบได้ในช่วงเวลาที่ประกาศเท่านั้น)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save